Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

Ce Reprezinta Cartea Funciara

cadastru Ce reprezinta Cartea funciara a unui imobil?

Pentru acele imobile care sunt inscrise in registrul de publicitate imobiliara numit si Carte funciara, statul garanteaza atat dreptul de proprietate asupra unui imobil cat si corectitudine inscrisurilor care au stat la baza inscrierii in aceasta. 

Cuprinsul Cărții Funciare 

Cartea Funciară este alcătuită din titlu si din trei parti : A,B,C.

Titlul Cartii Funciare cuprinde: numarul Cartii Funciare, denumirea Unitatii Administrativ Teritoriale ( oras, comuna) in care este situat imobilul, precum si alte mentiuni stabilite prin legi speciale.

Documentatiile cadastrale se receptioneaza de catre OCPI, cu atribuire de NC ( numar cadastral) unic pe UAT respectiva.

Cartile funciare se numeroteaza pe fiecare UAT 

1. numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;

2. adresa administrativă a imobilului;

3. suprafaţa imobilului rezultată din măsurători, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile;

4. extrasul de plan cadastral, care constituie anexă la partea I a cărţii funciare; 

Urmeaza:

1. numele/denumirea proprietarului;

2. actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;

3. strămutările proprietății;

4. dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice;

5. servituțile constituite în folosul imobilului;

6. faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate;

7. recepţia propunerii de dezlipire ori de alipire şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;

8. obligații de a nu face, interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare;

9. clauza de inalienabilitate a imobilului și clauza de insesizabilitate;

10. orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a Cărții Funciare, cu privire la înscrierile făcute. 

Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a a cărții funciare, se vor indica:

1. numărul curent al operațiunii înscrise;

2. înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;

3. indicarea tipului de înscriere;

Observații, după caz. 

1. dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de creanță;

2. faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;

3. sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor;

4. orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile efectuate în această parte 

Definitie Imobil

Prin imobil, se întelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrartiv-teritoriale, cu unul sau mai mulți proprietari, care se identifica printr-un număr cadastral unic.

Planul cadastral de carte funciara

un document tehnic, intocmit in sistemul de coordonate stereografic 1970, care contine limitele imobilelor si ale constructiilor permanente inscrise in cartea funciara, numarul cadastral si se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala;

Extrasul de plan cadastral de carte funciară

secţiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză

Documentaţia cadastrală constituie actul de constatare a situaţiei reale din teren potrivit art. 258 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Număr cadastral NC

Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară