Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

Euro Topo

cadastru HarghitaS.C.Euro-Topo SRL reprezinta o soci­etate spe­cial­izată în lucrări de inginerie topografică și cadas­tru fun­ciar in Covasna, oferind con­sul­tanță în dome­niu folosindu-​se de tehnolo­gie mod­ernă și forța de muncă calificată. 

Sun­tem o soci­etate com­er­ciala cu cap­i­tal pri­vat inte­gral romanesc, cu sediul social în Sfântu Ghe­o­rghe, jud. Cov­asna și activ­i­tate desfășurată în toată țara. Soci­etatea a fost înființată în anul 2005 și a fost gân­dită ca și o afacere în care pasi­unea pen­tru meserie sa joace un rol important.

Crearea unei imag­ini exce­lente pe baza seriozității, pro­fe­sion­al­is­mu­lui și calității, soci­etatea a evoluat rapid mărindu-și numărul de angajați, îmbunătățind tehnolo­gia uti­lizata și ast­fel și-​a lăr­git porto­foliul de clienți și i-​a păs­trat pe cei existenți. Actual­mente sun­tem o echipa tânără for­mata din 8 topografi.

Cadastru

 • intab­ulări
 • tarusări
 • rec­ti­ficări suprafețe
 • întocmiri pla­nuri parcelare
 • dezmembrări/​alip
 • notare construcții
 • schim­bări cat­e­gorii de folosință

Topografie inginerească

 • ridicări topografice
 • nivel­ment de pre­cizie și poligonație
 • trasare axe construcții
 • bornări
 • deter­minare puncte GPS
 • întocmire documentații tehnice pen­tru rețele canalizare, aducțiuni apă, gaz, reabil­itări dru­muri și poduri
 • asis­tență șantier
 • editare de pro­file trans­ver­sale și/​sau longitudinale
 • măsură­tori pen­tru întocmire PUZPUDPUG
 • autorizații con­stru­ire

cadastru si intabulare

Localizare Euro Topo
Galerie Birou Cadastru Sfantu Gheorghe